Evimi sattım vergi çıkar mı?

Evimi sattım vergi çıkar mı?

Evimi sattım vergi çıkar mı?


Eldeki gayrimenkulün (ev, işyeri, arsa, arazi) satışından elde edilen kazançlar, değer artış kazancı kabul ediliyor. Gayrimenkulün edinme şekli, elde bulundurma süresi ve elde edilen kazanç tutarına göre de ortaya çıkan kazancın beyan edilip, vergi ödenmesi gerekiyor.

Gayrimenkullerin edinme tarihinden itibaren 5 yıl dolmadan satılması halinde elde edilen kazanç vergiye tabi. Ancak edinme tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra satılması halinde, tutarı ne olursa olsun elde edilen kazanç değer artış kazancı sayılmıyor. Dolayısıyla elde edilen kazanç için beyanname verilmesi ve vergi ödenmesi gerekmiyor.

Yine, ivazsız (bedelsiz) olarak (bağış, veraset) edinilen gayrimenkullerin satılmasından sağlanan kazançlar, değer artış kazancı olarak vergilendirilmiyor. İvazsız edinilen gayrimenkullerde elde bulundurma süresi de aranmıyor. Gayrimenkul 1 yıl, 2 yıl, 5 yıl, ne kadar süre ile elde tutulmuş olursa olsun, elde edilen kazanç vergilendirilmiyor.

11.000 TL istisna var

Gayrimenkul satış kazançlarının vergilendirilmesinde, 2016 yılı için 11 bin TL istisna uygulanıyor. 5 yıl içinde yapılan gayrimenkul satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesi için kazanç tutarının, 11 bin TL’lik istisna tutarını aşması gerekiyor. Kazancın 11 bin TL’yi aşmaması halinde beyan edilmesi gerekmiyor. Başka gelirlerden dolayı beyanname verilmesi halinde de gayrimenkul satış kazancı beyannameye dahil edilmiyor.

Satış kazancı

Gayrimenkul satışından doğan kazancın vergilendirilmesi için;

Satılan gayrimenkulün, bir bedel karşılığında edinilmiş olması,

Edinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmış olması,

Kazancın, elde edildiği yıl için belirlenen istisna tutarını aşması gerekiyor.

Elde tutma süresi

Gayrimenkulün elde bulundurma süresine ilişkin beş yıllık sürelerin hesaplanmasında edinme tarihi ile satış tarihi gün, ay ve yıl olarak dikkate alınıyor.

Örneğin, 25 Nisan 2015 tarihinde edinilen gayrimenkulün beş yıllık elde bulundurma süresi 25 Nisan 2020 tarihinde doluyor. Gayrimenkul bu tarihten sonra satılmışsa, elde dilen kazanç vergilendirilmiyor. 

Alım tarihi önemli

Dört ve beş yıllık sürelerin hesabında iktisap (edinme) tarihi olarak;

Satın almada tapuya tescil tarihi,

İnşa edilen gayrimenkullerde yapı kullanma izin belgesinin (iskânın) alındığı tarih,

Kooperatif ortaklarına tahsis edilen gayrimenkullerde tahsis tarihi,

Arsa karşılığında alınan konut ve işyerinde yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarih, dikkate alınıyor.

Cebri (zorla) icra ve şüyuun izalesiyle (ortaklığın kaldırılmasında) edinme halinde tapuya tescilden önce resmi işlemlerin tamamlanmasıyla iktisap gerçekleşiyor.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile teslim alınarak kullanılmaya başlanan gayrimenkulün iktisap tarihi ise taşınmazın tasarruf hakkının mükellefe bırakıldığı tarih oluyor.

Kazanç nasıl hesaplanır?

2016 yılında satılan gayrimenkulün değer artış kazancı hesaplanırken:

Önce iktisap (edinme) bedeli, satışın yapıldığı ay hariç olmak üzere Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) artış oranında artırılacak. Ancak endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekiyor.

Endekslenmiş edinme bedeli ile satış dolayısıyla yapılan masraflar, satış bedelinden çıkarılacak.

Ortaya çıkan kazançtan 2016 yılı için belirlenen 11.000 TL istisna düşülecek.

Kalan kısım değer artış kazancı olarak yüzde 15’ten başlayan gelir vergisi tarifesine göre vergilendirilecek.

Satış kazancı, 27 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar beyan edilip, hesaplanan vergi Mart ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenecek.

Endeksleme oranının hesaplanmasında esas alınacak ÜFE endeks değerleri Ekim 2012 için 204,15; Ocak 2016 için 250,67 olup, endeksleme de esas alınacak oran; (250,67-204,15) / 204,15 = 0,230

Endekslenmiş bedel (iktisap bedeli); (1 + 0,230) x 100.000 = 123.000 TL

Safi kazanç ise; 150.000  123.000 = 27.000 TL olacak ve 2016 yılı istisna tutarı olan 11.000 TL’yi aştığı için beyan edilmesi gerekecek.

Vergi şöyle hesaplanacak:

2016 yılı değer artış kazancı: 27.000 TL

İstisna tutarı: -11.000 TL

Safi irat (vergi matrahı): 16.000 TL

Ödenecek gelir vergisi: 2.570 TL

1 SORU  1 CEVAP

Sayın hocam, 1995 yılında aldığımız daireyi 2016 Ekim ayında sattık. Kira geliri vergisi mükellefi olduğumuz için sattığımız dairenin vergi dairesine bildirme zorunluluğumuz var mıdır? (Ahmet A.)

2016 yılı Ekim ayına kadar elde ettiğiniz kira gelirini beyan etmeniz gerekiyor. Dairenin satıldığını vergi dairesine ayrıca bildirmenize gerek yok.


Yorumlar

Henüz Yorum Eklenmemiş.

Yorum Yap